Belgische beleggers voelen zich beter onderlegd en worden steeds meer aangetrokken tot duurzame fondsen

Schroders Global Investor Study 2022

PERSBERICHT - 27 september 2022

Belgische beleggers concentreren zich op fondsen die voldoen aan hun persoonlijke behoeften en principes, zoals blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2022. Zij worden steeds meer aangetrokken tot duurzame fondsen, vooral vanwege het milieu. Maar als het gaat om het veranderen van het gedrag van bedrijven, willen Belgische beleggers ook invloed uitoefenen op sociale aspecten zoals de behandeling van personeel.

Het jaarlijkse onderzoek van Schroders1 toont aan dat Belgische beleggers die zichzelf als “expert” beschouwen meer gericht zijn op de rol die hun principes en waarden kunnen spelen in hun beleggingsbeslissingen. Uit ons onderzoek blijkt dat de helft van deze Belgische “expert” beleggers aangaf dat hun persoonlijke principes voor hen "zeer belangrijk" zijn - aanzienlijk hoger dan degenen die denken dat ze een gemiddelde beleggingskennis hebben (8% en die in de categorie “rudimentaire” kennis (10%).

Bovendien neemt het belang dat beleggers hechten aan waarden en principes in de leeftijd toe, waarbij meer dan vier vijfde (86%) van de mensen in de leeftijd van 71+ meer geneigd is prioriteit te geven aan deze aspecten, wat wellicht aangeeft dat oudere beleggers meer vertrouwen hebben in hun visie.

Story image

Daarnaast blijkt uit de resultaten dat mensen het overweldigend gevoel hebben dat zij als aandeelhouders de mogelijkheid moeten hebben om de bedrijven waarin zij beleggen, te beïnvloeden. Dit geldt over het hele spectrum van beleggingskennis; van degenen die zichzelf klasseren als “beginnersniveau” van beleggingskennis, tot de “experts”. Een indrukwekkende 96% van de Belgische “expert/geavanceerde” beleggers vindt dat ze die mogelijkheid zouden moeten hebben, evenals 64% van de Belgische “beginners”.

Op de vraag op welke terreinen het voor beleggers het meest belangrijk is om in gesprek te gaan met bedrijven, worden de problemen van menselijk kapitaal (67%), natuurlijk kapitaal en biodiversiteit (66%) en klimaat (61%) als het meest cruciaal bestempeld, wat het belang van milieugerelateerde kwesties aantoont.

Kennis is macht, behoefte aan financiële educatie

Ondanks de positieve intenties blijft er echter een kloof bestaan voor wat betreft beleggers die zich werkelijk in staat voelen om de juiste beleggingsbeslissingen te nemen voor hun toekomst. Zo'n 89% van de Belgische “expert/geavanceerde” beleggers vindt dat ze over voldoende kennis beschikken om vertrouwen te hebben in het nemen van beleggingsbeslissingen voor hun financiële toekomst, terwijl bijna de helft (45%) van de Belgische “beginnende/rudimentaire” beleggers zich goed genoeg voelt om dat te doen.

Story image

Opmerkelijk is ook dat uit de Schroders Global Investor Study blijkt dat er een kloof bestaat tussen de beleggingskennis die beleggers denken te hebben en hun feitelijke beleggingskennis. ​ Zo vindt meer dan de helft (58%) van de intermediaire beleggers dat ze voldoende kennis hebben. ​ Maar op de vraag wat er over het algemeen gebeurt met de koersen van obligaties wanneer de rente stijgt, dacht 60% verkeerdelijk dat de obligatiekoersen stijgen. ​ In contrast hiermee gaf 90% van de expertbeleggers het juiste antwoord, namelijk dat de koersen van obligaties dalen wanneer de rente stijgt.

Dit onderstreept de noodzaak van een betere financiële educatie en de rol die financiële instellingen moeten spelen. De helft van de Belgische mensen (50%) vindt dat beleggingsmaatschappijen er verantwoordelijk voor moeten zijn dat mensen voldoende kennis hebben over persoonlijke financiële zaken, en 35% vindt dat het de verantwoordelijkheid van financieel adviseurs moet zijn.

Story image

Belangrijk is echter dat 38% van de Belgische bevolking van mening is dat onderwijsinstellingen een rol spelen bij het opleiden van mensen over financiële zaken, terwijl 9% van de Belgische mensen dit als hun eigen verantwoordelijkheid beschouwt.

Meer kennis zorgt ook voor meer focus op private activa bij retailbeleggers

Volgens het onderzoek hebben mensen nu meer vertrouwen in beleggingen die vroeger eerder als buiten hun bereik werden beschouwd. Een bijzonder voorbeeld hiervan is private activa. ​ 47% van de Belgische beleggers vindt dat ze toegang moeten krijgen tot zowel private equity als fysieke activa.

Story image

Hoewel de meeste Belgische mensen zich in staat voelen om in private activa te beleggen, worden sommige activaklassen nog steeds als complex beschouwd, wat extra steun van financiële instellingen en adviseurs vereist om toegang te krijgen tot deze activa. Dit is met name het geval voor infrastructuur, waarbij beleggers eerder zouden beleggen via een product van derden, zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds (46%) in plaats van rechtstreeks (31%).

Kortom, hoe hoger het niveau van de gepercipieerde beleggingskennis, hoe groter de kans is dat mensen geïnteresseerd zijn in private activaklassen. Zo is 36% van de Belgische “beginnende” beleggers van mening dat infrastructuur buiten hun bereik ligt, in vergelijking met 8% van de Belgische “expert” beleggers. Dit wijst erop dat de tendens om private activa te democratiseren waarschijnlijk gepaard zal moeten gaan met een hoger niveau van financiële geletterdheid.

Beleggen in duurzame fondsen wordt aantrekkelijker

In vergelijking met de Schroders Global Investor Study van vorig jaar zijn duurzame fondsen aantrekkelijker geworden voor Belgische beleggers. ​ 93% antwoordde bevestigend op de vraag of zij duurzame fondsen, d.w.z. fondsen die rekening houden met milieu-, sociale en governance-factoren, aantrekkelijk vinden.

Belgische beleggers beschouwen de milieu-impact als het meest aantrekkelijke aspect van duurzame fondsen (48%), gevolgd door de impact op de samenleving (41%). Het verschil in voorkeur tussen deze twee impactkenmerken is de afgelopen drie jaar kleiner geworden, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek.

Story image

Belgische beleggers zien drie belangrijke factoren die hen zouden aanmoedigen om hun duurzame beleggingen te verhogen: het vermogen om beleggingen te kiezen die aansluiten bij hun persoonlijke voorkeuren op het gebied van duurzaamheid (bv. sociale, ecologische of beide) (58%), meer onderwijs over duurzame beleggingen in het algemeen (42%) en regelmatige rapportage waaruit de impact van mijn beleggingen op mens en milieu (35%) blijkt.

Belgische beleggers willen ook dat een duurzaam fonds een impact heeft op specifieke duurzaamheidskwesties, zoals een lagere koolstofvoetafdruk (52%), financieel rendement en de integratie van duurzaamheidsfactoren (48%) en een positieve impact op mens en/of milieu (33%).

Meer bepaald willen Belgische beleggers dat hun duurzame belegging een impact heeft op specifieke sociale doelstellingen, zoals een goede gezondheid en welzijn (46%), goed onderwijs (45%), schoon water en sanitaire voorzieningen (39%), klimaatactie (34%) en geen honger (30%).

Sommige Belgische mensen aarzelen echter nog steeds om te investeren in duurzame fondsen. ​ Waarom? Voor 52% ligt dat aan te weinig transparantie en gerapporteerde gegevens van aanbieders over de impact van duurzame beleggingen. Volgens 44% komt dat door het ontbreken van een duidelijke, algemene definitie van wat duurzaam beleggen inhoudt. En 25% is bezorgd om het rendement.

Duurzaamheidslabel ondersteunt beleggingen

In België werd het Towards Sustainability-accreditatielabel (hierna "Febelfin-label" genoemd) gecreëerd om beleggers te helpen verantwoord en duurzaam te beleggen. Het wordt toegekend aan financiële producten (gemeenschappelijke beleggingsfondsen) die door onafhankelijke entiteiten worden belegd in verantwoorde ondernemingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance.

Zijn Belgische mensen op de hoogte van het bestaan van dit label? 70% van de Belgische mensen zegt van wel en begrijpt wat het betekent, 22% heeft erover gehoord, maar is er niet erg vertrouwd mee en 7% heeft er nog nooit van gehoord.

De hamvraag is of Belgische mensen al beleggen of overwegen te beleggen in financiële producten met een dergelijk label. Uit de Schroders Global Investor Study 2022 blijkt dat slechts een zeer kleine minderheid (4%) niet geïnteresseerd is in fondsen met het ‘Towards Sustainability’ label van Febelfin, terwijl 39% van de Belgische mensen al in dergelijke financiële producten belegt, maar ook in financiële producten zonder deze accreditatie. Een vergelijkbaar aantal mensen (38%) belegt alleen in financiële producten met het 'Towards Sustainability' van Febelfin, en als het product niet over de accreditatie beschikt, beleggen ze er niet in. Tot slot zegt 9% van de Belgen niet op de hoogte te zijn van het label, maar dat het iets is wat ze zouden overwegen.

Wim Nagler, Sales Director Belgium & Luxembourg bij Schroders, besluit:
"Uit dit onderzoek blijkt dat beleggers van elk ervaringsniveau misschien meer dan ooit hun mening willen uiten als bedrijven hun acties niet kunnen rechtvaardigen. Als de pandemie ons iets geleerd heeft, dan is het dat bedrijven, net als overheden, op een duurzame manier de risico's inzake milieu, maatschappij en governance grondiger onder de loep moeten nemen. In tegenstelling tot wat men zou denken blijkt uit het onderzoek dat oudere beleggers - meer dan jongeren - hun belegging veeleer zullen afstemmen op hun overtuigingen.
​"De toegenomen kennis van beleggingen lijkt het vertrouwen van mensen te kunnen ondersteunen om de besluitvorming bij bedrijven te helpen beïnvloeden. Als actieve vermogensbeheerder en bewaker van het vermogen van onze klanten, zetten we ons in om het hele jaar door een dialoog aan te gaan om de beleggingsresultaten te verbeteren."
​"Het is interessant om vast te stellen dat mensen over het algemeen in staat zijn hun expertise correct te beoordelen, maar dat volgens het onderzoek mensen met weinig kennis vaak hun beleggingsvaardigheden en -expertise kunnen overschatten. Beleggers die zelf aangeven een gemiddelde ervaring te hebben, overschatten namelijk hun begripsvermogen, wat in lijn ligt met een bekende gedragsvoorkeur. Daarom zet Schroders zich in om op transparante wijze informatie te verstrekken om beleggers te helpen beslissingen te nemen."

Meer informatie over de Schroders Global Investor Study 2022

Thema - De beter onderlegde belegger

  • Schroders Global Investor Study 2022 – Website & rapport: ​ klik hier
  • Schroders Global Investor Study 2022 – Infographic Belgische resultaten:klik hier
  • Volledige rapport :klik hier

Thema - Duurzaamheid

  • Schroders Global Investor Study 2022 – Website & rapport: klik hier
  • Schroders Global Investor Study 2022 – Infographic Belgische resultaten: klik hier
  • Volledige rapport : klik hier
Klik hier om de volledige presentatie van de resultaten te downloaden SGIS20220927 Presentation Belgium T1_T2.pdf - 904 KB

1Tussen 18 februari en 7 april 2022 liet Schroders een onafhankelijk online onderzoek uitvoeren onder meer dan 23.000 mensen (waarvan 500 Belgen) die beleggen in 32 landen wereldwijd. Het gaat om landen in heel Europa, Azië, Amerika en meer. Dit onderzoek definieert mensen als diegene die de komende 12 maanden minstens € 10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste 10 jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Gelet op deze drempel, erkent Schroders dat deze groep en daarmee ook de uitkomsten van het onderzoek niet representatief zijn voor de ervaringen van iedereen.

Perscontacten

Wim Heirbaut Press and media relations, BeFirm
Tânia Jerónimo Cabral Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders
Over Schroders

Schroders plc

Schroders werd opgericht in 1804 en is een van de grootste onafhankelijke beleggingsondernemingen in Europa, met een beheerd vermogen van €871,3 miljard (stand per 31 december 2021). De oprichtersfamilie is nog steeds een belangrijke aandeelhouder en bezit ongeveer 48% van de stemgerechtigde aandelen. Al die jaren heeft Schroders sterke financiële resultaten weten te behalen. Het heeft een beurswaarde van circa £8 miljard en heeft meer dan 5700 mensen in dienst, verspreid over 37 locaties.

Schroders onderscheidt zich door een zeer gevarieerd bedrijfsmodel, zowel wat regio's, beleggingscategorieën als klantenkring betreft. De activiteiten zijn onderverdeeld in vijf gebieden: institutioneel, beleggingsfondsen, private assets, alternatieve beleggingen en wealth management. Dit maakt het mogelijk innovatieve producten en oplossingen aan te bieden, die zijn afgestemd op de behoeften van uiteenlopende klanten waaronder verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, staatsbeleggingsfondsen, universiteitsfondsen en stichtingen. Daarnaast werkt Schroders ook voor eindklanten, via de relatie met distributeurs, financieel adviseurs en online platforms. Schroders' wealth management activiteiten komen voort uit zijn strategische ambitie om klanten, groot en klein, te ondersteunen bij hun financiële planning en het beheer van hun vermogen.

In de toekomst wil Schroders zijn vermogensbeheeractiviteiten verder uitbreiden, nauwere relaties met eindklanten opbouwen en de activiteiten in private assets en alternatieve beleggingen intensiveren. Daarbij staat één doel voorop: uitstekende beleggingsresultaten voor de klanten behalen door actief beheer. Hun kapitaal wordt belegd in duurzame en toekomstgerichte ondernemingen om positieve veranderingen in de wereld te versnellen. De bedrijfsfilosofie van Schroders berust namelijk op de overtuiging dat goede resultaten voor de klanten tot goede resultaten voor de aandeelhouders en alle andere stakeholders leiden.

Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited. Registratienr. 1893220 Engeland. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.  Indien u regelmatige updates via e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich online op www.schroders.com registeren voor onze nieuwsservice.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België.

Schroders